Vejledning nr. 6 med tilhørende skema

Vejledning nr. 6 

Skema 1A (Anmodning om beholderkontrol) og 1B (Beholder tages ud af drift) skal hentes på borger.dk eller virk.dk

Kommuneliste af 2018-10-16 med e-mails til alle kommuner, hvortil der skal sendes beholderkontrolrapporter som vedhæftede filer.

Ny PDF-fil til rapportering af beholderkontrol af 2017-02-03.

Testrapport til 2019 rapporter af 2018-11-30 - Må gerne bruges og kommenterer modtages gerne.


Vejledning om kontrol af beholdere til flydende husdyrgødning og ensilagesaft er blevet revideret og træder i kraft den 31. december 2014. Vejledningen er ændret, så den nu er målrettet kontrollanterne. Herudover kan nævnes, at:

  • Der var ca. 50 instrukser, som nu er blevet indarbejdet i vejledningen
  • Det er blevet gjort mere entydigt, hvad en kontrollant skal i forbindelse med et tilsyn
  • Det er præciseret, hvad der skal gøres ift. reparationer
  • Skemaerne er blevet opdateret og forenklet
  • Efter hver kvalitetskontrol skal sekretariatet bedømme kontrollantens præstation ud fra ny karakterskala og kontrollanten vil af kontrolrapporten kunne se, hvilken bedømmelse, der er givet.
  • Der er indarbejdet retningslinjer ift. håndhævelse over for kontrollanter, der forsømmer deres pligter.

Vejledningen er udarbejdet under Miljøstyrelsen efter teknisk bistand fra Teknologisk Institut og udsendes på vegne af bestyrelsen for kontrolbeholderordningen.